5 สถานแห่งเอเชียกลาง 22 วัน

Discovery Central Asia : 5 สถาน

ปามีร์ ไฮเวย์ เสน่ห์เส้นทางสายไหมแห่งเอเชียกลาง

เติร์กเมนิสถาน-อุซเบกิสถาน-ทาจิกิสถาน-คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน

 

เดินทาง วันอาทิตย์ที่ 3 – วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2560

5-Stan

 

 

          โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนบุกเบิกเส้นทำงสำยไหมในเอเชียกลำง เดินทำงสู่ศูนย์กลำงของ เส้นทำงสำยไหม พร้อมสัมผัสเส้นทำงหลวงปำมีร์ ที่ประเทศอุซเบกิสถำน เติร์กเมนิสถำน ทำจิกิสถำน คีร์กิสถำน และ คำซัคสถำน
          ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียกลางโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีระดับความสูงกว่า 3,000 เมตร (9,800 ฟุต) เหนือระดับน้าทะเล เฉพาะพื้นที่ที่สาคัญในภาคเหนือ และในภาคใต้มีพื้นที่ต่า จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ที่พบหลักฐานว่าบนเส้นทางนี้เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนา มีการขุดค้นพบทั้งวัด พระพุทธรูปแกะสลักของศาสนาพุทธ โบส์ถของศาสนาคริสต์ หรือแม้แต่วิหารบูชาไฟของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ก่อนมาถึงยุคที่ศาสนาอิสลามแผ่กระจายในแถบเอเชียกลาง เส้นทางการเดินทางในครั้งนี้ เรานาท่านไปชมหลักฐานการเผยแผ่ศาสนาพุทธที่เมืองโบราณ อจินาเทปปา (Ajina-Teppe) ชุมทางการค้าบนเส้นทางผ่านที่ราบสูงปามีร์ การเดินทางจะลัดเลาะไปตามถนนบนที่ราบเชิงเขา ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวตะเข็บชายแดน สถานที่พักพิงบำงเมืองจึงเป็นเพียง เกสต์เฮ้ำส์ที่รับรองนักเดินทำงได้ไม่มาก โปรแกรมนี้จึงเหมำะสำหรับนักเดินทำงผู้ที่รักกำรผจญภัยอย่ำงแท้จริง ขอเชิญท่านร่วมค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งเอเชียกลาง บนเส้นทางหลวงปามีร์ เส้นทางที่ยังคงเสน่ห์ความงดงามของธรรมชาติที่ยังบริสุทธ์อยู่

เดินทาง:  3-24 กันยายน 2560 (22 วัน 20 คืน)  (ปิดกรุ๊ป พบกันใหม่ปีหน้า)

โปรแกรมทัวร์ : 5 Stans Central Asia 22D-TM-UZ-TJ-KG-KZ_3-24Sep2017

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 02 3935855 
หรือส่งเมล์มาที่  info@globalholidayth.com

Share Button