ทัวร์เทรคกิ้งเอเวอร์เรสต์เบสแคมป์ เนปาล
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
11 วัน 9 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
1-11 พฤษภาคม 2563 (คณะพิเศษ)
Hilight

      
   ครั้งหนึ่งในชีวิตกับเส้นทางปีนเขา เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ (South Everest Base Camp) หรือเรียกสั้นๆว่า EBC ฝั่งทางทิศใต้ของภูเขาเอเวอร์เรสต์ ในประเทศเนปาล เป็นหนึ่งในเส้นทางเทรคกิ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเส้นหนึ่งในโลก ในแต่ละปีจะมีนักปีนเขารอบโลกมาเยือนเส้นทางนี้เป็นหมื่นคน เนื่องจากเป็นเส้นทางปีนเขาของผู้ที่ชอบการผจญภัยอย่างแท้จริง จัดว่าเป็นประสบการณ์ที่หายาก น้อยคนที่จะมีโอกาศมาเยือน มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจำนวนไม่น้อยที่ต่างใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งอยากได้ลองพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจสักครั้ง ณ.ที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดที่คนธรรมดาจะสามารถขึ้นไป เพื่อสัมผัสกับภูเขาที่สุงสุดในโลก   “เอเวอร์เรสท์” ได้อย่างใกล้ชิดที่สุด โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบพิเศษช่วยในการปีนเขาและการหายใจ  
    จุดหมายปลายทางของเส้นทาง อยู่ที่ Everest Base Camp ณ. ความสูงที่ 5,545 เมตร จากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางเดินจะผ่านภูเขาน้อยใหญ่ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ผ่านอารามและวัดพุทธเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ตามหุบเขา ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่สามารถพบเห็นได้บนเส้นทางที่ท้าทายแห่งนี้

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ
  • 07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่านเพื่อทำการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสาร
   10.15 น. เหินฟ้าสู่เมือง กาฐมัณฑุ (Kathmandu) ประเทศเนปาล โดยเที่ยวบิน  TG319 (10.15-12.25) (อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)   (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 25 นาที)
   12.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ เพื่อนำท่านเดินทางไปยังใจกลางเมืองหลวงกาฐมัณฑุ (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านตามเวลาของท้องถิ่น เวลาที่เนปาล ช้ากว่า เวลาที่เมืองไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านทาเมล (Thamel) เพื่อจับจ่ายหาซื้อของใช้ที่ยังขาดเหลือเพื่อเตรียมตัวไปเอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และฟังการสรุปการเตรียมตัวการเดินทางจากไกด์ท้องถิ่น 
   เข้าพักโรงแรม SOALTEE CROWN PLAZA, KATHMANDU 5*  หรือเทียบเท่า
 • Day 2
  กาฐมัณฑุ - ลุคลา – พาคดิง
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
   นำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน  เพื่อเดินทางสู่ เมืองลุคลา (LUKLA 2,800 เมตร) โดยใช้เที่ยวบินภายในประเทศสายการบิน Yeti Airlines ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ท่านจะได้ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยตลอดเส้นทาง 
   เดินทางถึงสนามบินลุคลา วันนี้จะเป็นวันแรกของการเดินเทรคกิ้ง โดยจะเริ่มเดินเท้าขึ้นเขาพร้อมลูกหาบและไกด์นำทางสู่หมู่บ้านพาคดิง วันนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-5 ชั่วโมง  โดยเส้นทางในช่วงแรกจะเป็นการเดินไต่ลงลัดเลาะไปตาม แม่น้ำดัดโคชิ (DUDH KOSHI RIVER) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของเนปาลที่มีต้นกำเนิดมาจากการละลายของหิมะจากเขาเอเวอร์เรสต์
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาคดิง (PHAKDING 2,640 เมตร) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ข้างแม่น้ำดัดโคชิ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลุคลา(LUKLA) และอยู่ทางใต้ของเมืองมอนโจ (MONJO) มีระดับความสูง 2,640 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นหมู่บ้านหน้าด่านสำหรับการแวะพักค้างแรม สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อมาปีนเขาเอเวอร์เรสต์ ที่นี่จึงมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก 
   ค่ำ รับประทานอาหารเย็น 
   พักค้างคืนที่ YETI MOUNTAIN HOME, PHAKDING  หรือเทียบเท่า
 • Day 3
  พาคดิง – นัมเช บาร์ซาร์
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า
   นำท่านเดินทางสู่ นัมเช บาร์ซาร์ (NAMCHE BAZAAR 3,446 เมตร) วันนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5-6 ชั่วโมง  โดยใช้เส้นทางลัดเลาะและข้าม หุบเขาดัดโคชิ (DUDH KOSHI) ผ่านเส้นทางหมู่บ้านเบนคยาร์ (BENKYAR) หมู่บ้านมอนโจ (MONJO) และหมู่บ้านจอร์ชัลเล่ (JORSHALLE) จนเข้าเขตอุทยานแห่งชาติซาการ์มาธา (SAGARMATHA NATIONAL PARK) จากนั้นเส้นทางเดินจะไต่สูงขึ้น โดยลักษณะเส้นทางจะค่อนข้างชัน จนขึ้นสูงถึง 600 เมตร สู่ เมืองนัมเช บาร์ซาร์ ที่นี่จะมีตลาด ร้านค้า ร้านรวง ให้เดินชม เดินเลือกซื้อของมากมาย และยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็กๆ เป็นต้น
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง
   บ่ายแก่ๆเดินทางมาถึงยัง นัมเช บาร์ซาร์ หมู่บ้านแห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่นักเดินเขานิยมแวะพัก เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับความสูง และเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลัย เนื่องจากเมืองนี้มีที่พักและร้านค้าจำนวนมาก จึงเป็นจุดแวะพักที่สำคัญของนักเดินทาง และในทุกเช้าวันเสาร์ จะมีการตั้งตลาดประจำสัปดาห์ที่ใจกลางหมู่บ้าน และจะมีเสื้อผ้า รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากจีนเข้ามาวางขายจำนวนมาก 
   ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
   พักค้างคืนที่ YETI MOUNTAIN HOME, NAMCHE BAZAAR  หรือเทียบเท่า
 • Day 4
  เมือง นัมเช บาร์ซาร์ - พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย
  • เช้าตรู่ นำท่านเดินเท้าออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพื่อทำการ ACCLIMATIZATION (การปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับความสูง โดยการเดินขึ้นไปบนที่สูง แล้วเดินกลับลงมาที่เดิม) ซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับการเดินเขาบนที่สูงแบบนี้ 
   นำท่านเดินบนเส้นทางขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อชมยอดเขาสีทองของยอดเขากวองเด (KWONGDE)ที่มองเห็นได้จากหน้าต่างห้องพักของที่พักหลายๆแห่งในเมืองนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติซาการ์มาธา (Sagamatha National Park) ท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยแบบ 360 องศา พร้อมกับมองเห็นยอดเขาต่างๆ เช่น เขาเอเวอร์เรสต์ (EVEREST) เขาโลเซ (LHOTSE) และเขาอมา ดาบลัม (AMA DABLAM) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์และชมแสงยามเช้าตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
   เช้า รับประทานอาหารเช้า
   วันนี้จะเป็นวันแห่งการพักผ่อนและปรับสภาพร่างกาย เพื่อเตรียมเดินทางสู่เส้นทางที่จะมีความสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทาง  โดยท่านสามารถจับจ่ายหาซื้อของที่ขาด ได้ที่ ตลาดนัมเช บาร์ซาร์ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
   ช่วงบ่าย ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ควรพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
   ค่ำ รับประทานอาหารเย็น
   พักค้างคืนที่ YETI MOUNTAIN HOME, NAMCHE BAZAAR   หรือเทียบเท่า
 • Day 5
  นัมเช บาร์ซาร์ - เท็งบูเช
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า 
   หลังจากนั้น นำท่านเดินทางต่อโดยจะเดินทางขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้น เท็งบูเช (TENGBOCHE 3,900 เมตร)  วันนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ  5-6 ชั่วโมง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับยอดเขาสูงใหญ่หลายๆลูกอย่างเต็มๆตา จากนั้นเส้นทางจะนำมาถึงช่องแคบของ หุบเขาซักนาซา (Sagnasa) ท่านจะได้เห็นพืชพรรณธรรมชาติที่หาดูได้ยากตลอดเส้นทางเดิน
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
   บ่ายแก่ๆ นำท่านเดินทางมาถึงยัง เท็งบูเช เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกาฐมัณฑุ ใกล้ชายแดนเนปาล-ทิเบต ซึ่งมีชาวเชอร์ปาที่อพยพมาจากทิเบตเมื่อ 600 ปีก่อนอาศัยอยู่ และที่หมู่บ้านแห่งนี้ จะมีวัดและอารามของศาสนาพุทธ ที่นักปีนเขาที่ใช้เส้นทางนี้มักมาขอพรให้เดินทางปลอดภัยและเดินทางได้ถึงที่หมายอย่างที่ตั้งใจ รวมถึงนักปีนเขาคนต่างๆ ที่เป็นผู้พิชิตยอดเขาเวอร์เรสต์ ก็ได้มาขอพรที่นี่
   เย็น  รับประทานอาหารเย็น
   พักค้างคืนที่ HIMALAYA HOTEL, TENGBOCHE หรือเทียบเท่า

 • Day 6
  เท็งบูเช - ดิงบูเช
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า 
   นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน ดิงบูเช (DINGBOCHE 4,530 เมตร)  วันนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดแวะพักปรับสภาพร่างกายอีกหนึ่งขั้น สําหรับนักปีนเขาที่จะไป Everest Base Camp หรือ EBC  เส้นทางวันนี้จะเป็นการเดินบนเส้นทางเรียบริมเขาขึ้นลงเนินเล็กน้อย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพวิวยอดเขาเอเวอร์เรสต์ กับ ยอดเขาอมา ดาบลัม อันงดงามมากตลอดทาง ระหว่างเดินเลาะไปเรื่อยๆ จะมีการข้ามสะพานเล็กๆหลายๆแห่ง ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ และจะเริ่มเดินลงเขาผ่านเข้าไปในดงป่าสน จนไปสุดที่ เดบูเช (Deboche) และหมู่บ้านพันกี ทันก้า (Phunki Thanga) ที่อยู่บนความสูงราว 3,250 เมตร แต่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่สามารถแวะพักได้ จึงให้ท่านได้พักเหนื่อย และหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ แล้วเดินทางต่อไปยัง ดิงบูเช  
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ดิงบูเช จุดหมายปลายทางของวันนี้ และเส้นทางต่อจากนี้ จะเป็นทางเดินขึ้นเขาล้วนๆ (แนะนำควรดื่มน้ำให้มากเพียงพอ โดยการจิบน้ำไปเรื่อยๆตลอดทาง) ผ่านช่องเขาแคบๆที่มีสะพานเล็กๆเพื่อข้ามแม่น้ำอิมจา เซ (Imja Tse River) หลังจากนี้ เส้นทางจะถูกแยกเป็นสองเส้นทาง เส้นทางสายบนจะแยกไปสู่หมู่บ้านปังบูเช (Pangboche) ซึ่งมีอารามเก่าแก่ตั้งอยู่ ส่วนเส้นทางสายล่างจะเป็นเส้นทางมุ่งตรงไปสู่ ดิงบูเช 
   บ่ายแก่ๆนำท่านเดินทางมาถึงยัง ดิงบูเช เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีความคล้ายกับ นัมเช บาร์ซาร์ ที่เป็นจุดแวะพักอีกจุดหนึ่งสำหรับนักปีนเขาที่มุ่งหน้าไปยังเอเวอร์เรสต์ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไว้สำหรับพักปรับสภาพร่างกาย และหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักเดินทางอีกเช่นกันถึงแม้จะอยู่บนภูเขาสูง และหน้าหมู่บ้านจะมีสถูปหรือเจดีย์พุทธเล็กๆตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านแห่งนี้
   เย็น รับประทานอาหารเย็น 
     พักค้างคืนที่ SUMMIT HOTEL, DINGBOCHE  หรือเทียบเท่า
 • Day 7
  ดิงบูเช - พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย
  • เช้าตรู่ นำท่านเดินเท้าออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพื่อทำการ ACCLIMATIZATION (การปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับความสูง โดยการเดินขึ้นไปบนที่สูง แล้วเดินกลับลงมาที่เดิม) ซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับการปีนเขาบนที่สูงแบบนี้ 
   นำท่านเดินเส้นทางเขาไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่  
   ยอดเขานังคาร์ทซัง ( NANGKARTSHANG PEAK )ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 5,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยแบบ 360 องศา พร้อมกับมองเห็นยอดเขาอมา ดาบลัม ที่มีรูปร่างแหลมคมอย่างชัดเจนมาก  ให้เวลาท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สะอาดบริสุทธิ์พร้อมชมแสงอาทิตย์ยามเช้าตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า
   วันนี้จะเป็นวันแห่งการพักผ่อนและปรับสภาพร่างกาย เพื่อเตรียมเดินทางสู่เส้นทางที่มีความสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางที่ เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ โดยท่านสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านรอบๆเชิงเขา เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายกับความสูงท้องถิ่น 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
   บ่าย ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ควรพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายกับการเดินขึ้นเขาสูง
   ค่ำ รับประทานอาหารเย็น
   พักค้างคืนที่ SUMMIT HOTEL, DINGBOCHEหรือเทียบเท่า
 • Day 8
  ดิงบูเช - โลบูเช
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า 
   นำท่านเดินทางต่อไปยัง โลบูเช (LOBUCHE 4,930 เมตร)  วันนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชั่วโมง  เป็นการเดินแบบเรื่อยๆไม่ลำบากเกินไป โดยเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เส้นทางจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆ เพอร์ริเช (PHERICHE)  ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูง 4,371 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักปีนเขามาแวะพักระหว่างทาง และที่นี่ยังมีโรงพยาบาลให้บริการอีกด้วย สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่น ในปี 1975 โดยจะมีแพทย์อาสาชาวเนปาลคอยประจำอยู่ ในปี ค.ศ. 2015 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับความเสียหายบ้าง แต่ไม่มากนัก จึงยังคงเป็นสถานที่บรรเทาทุกข์ของชาวบ้านและนักเดินทางได้ตลอดมา ให้ท่านได้พักและรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านโลบูเช โดยเส้นทางเดินช่วงนี้จะเดินลัดเลาะข้ามสะพานไม้เล็กๆ เพื่อข้าม ธารน้ำแข็งคุมบู (Khumbu Glacier) ผ่านไปยัง หมู่บ้านดุกลา (DUGLA) และจะใช้เวลาเดินต่ออีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็จะถึง โลบูเช 
   นำท่านเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านโลบูเช  เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้กับ เขาเอเวอร์เรสต์ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักปีนเขาต้องหยุดพักค้างคืน ก่อนจะไปถึงตีนเขาเอเวอร์เรสต์ จึงถูกเรียกว่าเป็น Trail to Base Camp จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนให้เต็มที่ เตรียมพร้อมกับการเดินขึ้นสู่จุดหมายปลายทางที่สำคัญของเส้นทางนี้ นั่นคือ Everest Base Camp 
   ค่ำ รับประทานอาหาเย็น
   พักค้างคืนที่ PYRAMID HOTEL, LOBUCHE  หรือเทียบเท่า 
 • Day 9
  เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ - โกรัคเชบ
  • เช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้า
   วันนี้จะเป็นวันที่ต้องเดินขึ้นเขาหินไปสู่ฐานของ Everest Base Camp โดยใช้เส้นทางเดินปีนป่ายลัดเลาะเขาหินสูง ตลอดทางจะเห็นหิมะปกคลุมยอดเขาได้อย่างชัดเจน จะใช้เวลาเดินสำหรับวันนี้ประมาณ 6-7 ชั่วโมง เพื่อไปยังหมู่บ้านเล็กๆ โกรัคเชบ (GORAKSHEP 5,170 เมตร ) ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนที่ราบที่สามารถมองเห็นภูเขาสองลูกได้อย่างถนัดตา คือ เขาคาลาพาทเธอร์ (Kalapatthar) และเขาพูมอริ (Pumori) เป็นที่นิยมมากสำหรับนักปีนเขาจะมาพักที่นี่เป็นสถานที่สุดท้ายก่อนถึงฐานของเอเวอเรสต์ และที่นี่ยังเป็นจุดที่ใกล้กับฐานเอเวอเรตต์มากที่สุด เส้นทางจะเป็นเนินหญ้าที่ค่อนข้างสูงชัน ผ่าน ทะเลสาบ โซลา (TSOLA LAKE) ที่มีสีน้ำเงินเข้ม สวยงามมาก ให้ท่านได้หยุดพักชื่นชมทัศนีย์ภาพของทะเลสาบและธรรมชาติโดยรอบ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
   นำท่านเดินทางมาถึง โกรัคเชบ ให้ท่านได้แวะพักเพียงหายเหนื่อย และจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางของวันนี้ Everest Base Camp ใช้เวลาเดินต่ออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
   จากนั้นเดินทางไปชม เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ (SOUTH EVEREST BASE CAMP 5,364 เมตร) หรือเรียกสั้นๆว่า EBC ฝั่งทางทิศใต้ของเขาเอเวอร์เรสต์ ขึ้นจากทางประเทศเนปาล ที่นี่คือสถานที่เป้าหมายแห่งความมุ่งมั่นสูงสุด สำหรับนักเดินทางหลายคนบนโลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะพิชิตให้ได้ จากจุดของทำเลที่ตั้งของ เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ ท่านยังจะได้เห็นวิวมุมกว้างของเทือกเขาลังทัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหิมาลัยได้อย่างชัดเจนสวยงาม เส้นทางเดินเขาเส้นนี้ เป็นหนึ่งในเส้นทางปีนเขาที่ได้รับความนิยมในเทือกเขาหิมาลัย เป็นเส้นทางปีนเขาของนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทาย ซึ่งนับเป็นประสบการณ์การเดินทางที่นักท่องเที่ยวแนวผจญภัยทั่วโลกใฝ่ฝันจะมาเยือน 
   และที่นี่..... เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ จุดที่คนธรรมดาจะสามารถขึ้นไปเพื่อสัมผัสกับยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบพิเศษช่วยในการปีนเขา จัดเป็นเส้นทางที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดอีกเส้นทางหนึ่งของโลก 
   ในที่สุดก็มาถึงแล้ว!! 
   ค่ำ รับประทานอาหารเย็น
   พักค้างคืนที่ HIMALAYA HOTEL, GORAKSHEP หรือเทียบเท่า 

 • Day 10
  คาลาพาทเธอร์ – เพอริเช - กาฐมัณฑุ
  • เช้าตรู่ ปลุกท่านเดินทางขึ้นเขาสูงไปยังภูเขา คาลาพาทเธอร์ (KALAPATTHER 5,545 เมตร) ใช้เวลาเดินขึ้นเขาไปประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อนำท่าน ชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของ “ยอดเขาเอเวอเรตต์” คำว่า “คาลาพาทเธอร์“ แปลว่า 
   “หินสีดํา” เป็นจุดที่สามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ ได้ชัดเจนที่สุดและสวยที่สุด และน้อยคนนักที่จะได้มาเยือนที่แห่งนี้ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเขาเอเวอร์เรสตามอัธยาศัย เมื่อถึงควรแก่เวลาแล้ว นำท่านเดินกลับไปยังหมู่บ้านโกรัคเชบ จัดเก็บสัมภาระของท่านและรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เป็นการสิ้นสุดการเดินทางในครั้งนี้ พร้อมความภูมิใจในชีวิต ที่ครั้งหนึ่งได้พิชิตความสูง ด้วยการเดินขึ้นสู่ เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์
   เช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้า 
   นำคณะมุ่งหน้าเดินทางจากโกรัคเชบ กลับไปยังเมืองกาฐมัณฑุ โดย เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว บินกลับไปยังเมืองหลวงกรุงกาฐมัณฑุ ของประเทศเนปาล โดยใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที 
   กลางวัน เดินทางถึงสนามบินนานาชาติตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ นำท่านเดินทางไปยังใจกลางเมืองหลวงกาฐมัณฑุ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
   บ่าย นำท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
   เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เป็นมื้อพิเศษ ฉลองทริปแห่งความภูมิใจ มื้ออำลากาฐมัณฑุ 
   เข้าพักโรงแรม SOALTEE CROWN PLAZA, KATHMANDU 5*  หรือเทียบเท่า
 • Day 11
  กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ
  • เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   10.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติตริภูวัน เพื่อเตรียมตัวเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศกลับสู่ประเทศไทย
   13.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG320 (13.30-18.15) (อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
            (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 30 นาที)
   18.15 น.    ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Top