หลังจากได้อ่านเนื้อหานี้แล้ว จะรู้ได้เลยว่า การขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศโมรอคโค มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นง่าย รวดเร็ว และสะดวกมาก ราวกับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวโมรอคโค เสน่ห์โมรอคโค แม้การเริ่มต้นยังเริ่มได้ดีเยี่ยม 

ก่อนอื่นเตรียมเอกสารการขอวีซ่าเข้าประเทศโมรอคโค ตามรายละเอียดด้านล่างครบ 
แล้วให้นำไปยื่นที่สถานทูตโมรอคโค ที่อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ช่วงเวลาในการยื่นเรื่องคือ เวลา 9.30 – 12.00 น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ส่วนการขอรับเล่มพาสปอร์ตคืนเป็นช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระยะเวลายื่นไม่เกิน 7-14 วันแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะระบุวันรับให้มารับ เอกสารต้องจัดเตรียมพร้อมเซ็นชื่อโดยไม่ขีดคร่อมเอกสาร 

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าโมรอคโคมีดังนี้ 

1. แบบฟอร์มกรอกเอกสาร (Application Form) กรอกรายละเอียดในการขอวีซ่า สามารถโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตโมรอคโค แล้วพิมพ์ออกมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ขนาดหน้าต้องใหญ่พอเหมาะเท่ากับรูปถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน สีพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น โดยห้ามใส่เสื้อสีขาวหรือโทนสีครีมเนื่องจากสีเสื้อจะกลืนกับสีพื้นหลัง ทางสถานทูตโมรอคโค ไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง รูปถ่ายสติ๊กเกอร์ รูปจากกล้องโพลารอยด์ รูปที่พิมพ์เองจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่มีการตัดต่อ                                 

3. หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (Passport) หนังสือเดินทางพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 180 วัน (6 เดือน) มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาพาสปอร์ต 

4. หลักฐานทางการเงิน จดหมายรับรองสถานะการเงินในบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate / Bank Guarantee) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองจากธนาคาร จะขอเป็นสกุลเงินบาท (THB) สกุลยูโร (EUR) หรือ สกุลยูเอสดอลล่าร์ (USD) ก็ได้ ทั้งนี้ต้องใช้เอกสารตัวจริงที่ออกโดยธนาคาร 1 ใบต่อ 1 ท่าน และไม่สามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือไม่สามารถใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังแทนได้ เนื่องจากเป็นระเบียบของทางสถานทูตโมรอคโค 

5. หลักฐานการงาน 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยในเอกสารต้องระบุชื่อผู้ขอวีซ่าเป็นเจ้าของ / กรรมการบริษัท 
- กรณีผู้เดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯ หน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการจ้าง และช่วงเวลาที่ท่านลาพักร้อน 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้สำเนาทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้ขอวีซ่าเป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุว่าผู้ขอวีซ่า มีสถานะกำลังศึกษาอยู่ (ระบุปีที่เข้าศึกษา, ชั้นปีที่ศึกษา, คณะหรือแผนกที่ศึกษา) 
- กรณีเกษียณอายุการทำงาน ต้องอายุประมาณ 55 ปีขึ้นไป : ไม่ต้องแนบเอกสารการงาน กรณีค้าขาย, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับทางหน่วยงานราชการ หรือไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษโดยระบุชื่อ นามสกุลของผู้ขอวีซ่า ตลอดจนข้อมูลรายได้ และแหล่งที่มาของรายได้ ที่ตั้งร้านค้า 

6. แผนการเดินทางเที่ยวโมรอคโค, หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน, หลักฐานการจองที่พัก ต้องมีแผนการเดินทางเที่ยวประเทศโมรอคโคที่ชัดเจน ต้องระบุวันเดินทาง เส้นทางการเที่ยวในโมรอคโค วิธีการเดินทางเที่ยวภายในประเทศโมรอคโค และแนบรายชื่อผู้เดินทางไปกับเรา และแนบเอกสารการจองโรงแรมที่พัก และแนบเอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน 

7. สำเนาบัตรประชาชน ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

8. แผนกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยวโมรอคโค ต้องเตรียมยื่นแผนกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวในประเทซโมรอคโคต่อเจ้าหน้าที่ 

ค่าทำวีซ่าประเทศโมรอคโคเท่าไหร่?
ค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวโมรอคโค ราคาประมาณ 785 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน) ควรเตรียมเงินไปให้ครบจำนวนพอดี เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมเงินทอนให้ จะได้ไม่เสียเวลาแลกเงิน 

วีซ่าโมรอคมีกี่แบบ ?

วีซ่าท่องเที่ยวโมรอคโคมีหลายแบบ มีทั้ง
1.แบบเข้าออกได้ครั้งเดียว (One Single Entry Visa) 
2.แบบเข้าออกได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) หรือแม้กระทั่งจะเป็น
3.แบบเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entries Visa) หากจะขอวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยว 

ต้องสอบถามสถานทูตอีกครั้ง และการเที่ยวโมรอคโค ไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคใดใด แม้ว่าประเทศโมรอคโคเป็นการเที่ยวในโซนทวีปแอฟริกาก็ตาม และยังไม่ต้องมาแสดงตนกับสถานทูตด้วยตนเอง สามารถให้ใครไปยื่นเรื่องให้ก็ได้

Top