ทัวร์เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ Everest Base Camp 11 Days
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
11 วัน
สายการบิน
วันเดินทาง
5-15 พฤษภาคม 2566
Hilight

โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ สำหรับคนรักการผจญภัยและการปีนเขาบนแผ่นดินเนปาล ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายกับความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก  “เอเวอร์เรสต์” (8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) การเดินทางในทริปนี้ ท่านจะได้พบกับความงดงามของธรรมชาติแบบดิบๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูง ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยงามที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก พร้อมสัมผัสสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนเทือกเขาหิมาลัย อีกทั้งตลอดเส้นทางท่านจะได้พบปะกับชาวบ้านคนท้องถิ่นที่มีอัธยาศัยมิตรไมตรีกับนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่อาศัยในแถบหิมาลัยหรือรู้จักกันในชื่อว่า ชาวเชอร์ปา 

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  กรุงเทพฯ - กาฐมัณฑุ
  • 07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILES) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
   10.15 น. เหินฟ้าสู่เมือง กาฐมัณฑุ (KATHMANDU) ประเทศเนปาล โดยเที่ยวบิน WE319 (10.15-12.25) (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)   (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 25 นาที)
   12.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงกาฐมัณฑุ 
   (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านตามเวลาของท้องถิ่น เวลาที่เนปาล ช้ากว่า เมืองไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที)
   นำท่านเดินทางสู่ ย่านทาเมล (THAMEL) แหล่งซื้อขายอุปกรณ์การไต่ปีนเขา เชิญจับจ่ายหาซื้อของใช้ที่ยังขาดเหลือสำหรับการเตรียมตัวไปเอเวอร์เรสต์ เบส แคมป์ 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น และฟังการสรุปการเตรียมตัวการเดินทางจากไกด์ท้องถิ่น 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก SOALTEE CROWN PLAZA, KATHMANDU 5*  หรือเทียบเท่า
 • Day 2
  กาฐมัณฑุ - ลุคลา - พาคดิง
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
   เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติตริภูวัน เพื่อขึ้นเครื่องไปยัง เมืองลุคลา (LUKLA 2,800 เมตร) โดยสายการบิน Yeti Airlines ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ท่านจะได้ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยตลอดเส้นทาง 
   เดินทางถึงสนามบินลุคลา วันนี้จะเป็นวันแรกของการเดินเทรคกิ้ง โดยจะเริ่มเดินเท้าขึ้นเขาพร้อมลูกหาบและไกด์นำทางสู่ หมู่บ้านพาคดิง วันนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยเส้นทางในช่วงแรกจะเป็นการเดินไต่ลงลัดเลาะไปตาม แม่น้ำดัดโคชิ (DUDH KOSHI RIVER) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของเนปาลที่มีต้นกำเนิดมาจากการละลายของหิมะจากภูเขาเอเวอร์เรสต์
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาคดิง (PHAKDING 2,640 เมตร) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ข้างแม่น้ำดัดโคชิ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลุคลา(LUKLA) และอยู่ทางใต้ของเมืองมอนโจ (MONJO) ในระดับความสูง 2,640 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 เป็นหมู่บ้านหน้าด่านสำหรับการแวะพักค้างแรม สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อมาปีนเขาเอเวอร์เรสต์ ที่นี่จึงมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก YETI MOUNTAIN HOME, PHAKDING  หรือเทียบเท่า
 • Day 3
  พาคดิง - นัมเช บาร์ซาร์
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   นำท่านเดินทางสู่ นัมเช บาร์ซาร์ (NAMCHE BAZAAR 3,446 เมตร) วันนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5-6 ชั่วโมง  โดยใช้เส้นทางลัดเลาะและข้าม หุบเขาดัดโคชิ (DUDH KOSHI) ในเส้นทางผ่านหมู่บ้านเบนคยาร์ (BENKYAR) หมู่บ้านมอนโจ (MONJO) และหมู่บ้านจอร์ชัลเล่ (JORSHALLE) จนเข้าเขตอุทยานแห่งชาติซาการ์มาธา (SAGARMATHA NATIONAL PARK) จากนั้นเส้นทางเดินจะไต่สูงขึ้น โดยลักษณะเส้นทางจะค่อนข้างชันจนขึ้นสูงถึง 600 เมตรสู่ เมืองนัมเช บาร์ซาร์ ที่นี่จะมีตลาด ร้านค้า ร้านรวงให้ท่านเดินชมและเดินเลือกซื้อของมากมาย ทั้งเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่อง เที่ยวต่างๆ อาทิเช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็กๆ เป็นต้น
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
   บ่ายแก่ๆ เดินทางมาถึง นัมเช บาร์ซาร์ หมู่บ้านแห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่นักเดินเขานิยมแวะพักเพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับความสูง ที่นี่เปรียบเสมือน ประตูสู่เทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากเมืองนี้มีที่พักและร้านค้าจำนวนมาก จึงเป็นจุดแวะพักสำคัญของบรรดานักเดินทางและนักปีนเขา ในทุกเช้าวันเสาร์จะมีการตั้งตลาดนัดประจำสัปดาห์ที่ใจกลางหมู่บ้าน โดยจะมีเสื้อผ้ารวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากจีนเข้ามาวางขายกันอย่างคึกคัก 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก YETI MOUNTAIN HOME, NAMCHE BAZAAR หรือเทียบเท่า
 • Day 4
  นัมเช บาร์ซาร์ - พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย
  • เช้าตรู่ นำท่านออกเดินเท้าแต่เช้าตรู่ เพื่อฝึกทำการ ACCLIMATIZATION (การปรับตัวให้คุ้นชินกับสภาพอากาศและความสูง โดยการเดินขึ้นไปบนที่สูง แล้วเดินกลับลงมาที่เดิม) ซึ่งจำเป็นมากๆ สำหรับการเดินเขาบนที่สูงแบบนี้ 
   นำท่านเดินบนเส้นทางขึ้นเขาไปยัง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อชมแสงทองส่องกระทบตรงยอดเขากวองเด (KWONGDE) ที่มองเห็นได้จากหน้าต่างห้องพักของที่พักหลายๆแห่งในเมืองนี้ ซึ่งตั้งอยู่ ในเขต อุทยานแห่งชาติซาการ์มาธา (SAGAMATHA NATIONAL PARK) ที่นี่ท่านสามารถมอง เห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยแบบ 360 องศา พร้อมกับมองเห็นยอดเขาต่างๆ เช่น เขาเอเวอร์เรสต์ (EVEREST) เขาโลเซ (LHOTSE) และเขาอมา ดาบลัม (AMA DABLAM) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามเช้าแสนบริสุทธิ์พร้อมยลแสงแรกของรุ่งอรุณตามอัธยาศัย  ครั้นได้เวลาพอสมควรเดินเท้ากลับสู่ที่พัก
   เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   วันนี้จะเป็นวันแห่งการพักผ่อนและปรับตัว เพื่อเตรียมเดินทางสู่เส้นทางที่ความสูงจะขยับขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหมายปลายทาง ท่านสามารถจับจ่ายหาซื้อของที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดนัมเช บาร์ซาร์ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ควรพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายสำหรับวันถัดไป
   เย็น          รับประทานอาหารเย็น
             เข้าสู่โรงแรมที่พัก YETI MOUNTAIN HOME, NAMCHE BAZAAR หรือเทียบเท่า
 • Day 5
  นัมเช บาร์ซาร์ - เท็งบูเช
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   นำท่านเดินทางไต่ระดับต่อ โดยจะเดินทางขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้น เท็งบูเช (TENGBOCHE 3,900 เมตร)  วันนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5-6 ชั่วโมง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับยอดเขาสูงใหญ่หลายๆ ลูกแบบเต็มตาอิ่มเอมใจ จากนั้นเส้นทางเดินจะนำมาถึง ช่องแคบของ หุบเขาซักนาซา (SAGNASA) ท่านจะได้เห็นพืชพรรณธรรมชาติที่หาดูได้ยากตลอด เส้นทางเดิน
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
   บ่ายแก่ๆ นำท่านเดินทางมาถึงยัง เท็งบูเช เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกาฐมัณฑุ ใกล้ชายแดนเนปาล-ทิเบต ซึ่งมีชาวเชอร์ปาที่อพยพมาจากทิเบตเมื่อ 600 ปีก่อนอาศัยอยู่ โดยที่หมู่บ้านแห่งนี้จะมีวัดและอารามของศาสนาพุทธที่นักปีนเขาที่ใช้เส้นทางนี้มักนิยมมาขอพรให้เดินทางปลอดภัยและเดินทางถึงที่หมายได้อย่างที่ตั้งใจ รวมถึงนักปีนเขาต่างๆ ที่เป็นผู้พิชิตยอดเขาเวอร์เรสต์ก็ได้มากราบขอพรที่นี่เช่นกัน
   เย็น    รับประทานอาหารเย็น
            เข้าสู่โรงแรมที่พัก HIMALAYA HOTEL, TENGBOCHE หรือเทียบเท่า
 • Day 6
  เท็งบูเช - ดิงบูเช
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน ดิงบูเช (DINGBOCHE 4,530 เมตร)  วันนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดแวะพักปรับสภาพร่างกายอีกหนึ่งขั้น สําหรับนักปีนเขาที่ไป Everest Base Camp หรือ EBC  เส้นทางวันนี้จะเป็นการเดินบนเส้นทางเรียบริมเขาขึ้นลงเนินเล็กน้อย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพวิวยอดเขาเอเวอร์เรสต์ กับยอดเขาอมา ดาบลัม อันงดงามมากตลอดเส้นทาง ระหว่างเดินเลาะไปเรื่อยๆ จะมีการข้ามสะพานเล็กๆ หลายแห่ง ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ และจะเริ่มเดินลงเขาผ่านเข้าไปในดงป่าสนจนไปสุดที่ เดบูเช (DEBOCHE) และ หมู่บ้านพันกี ทันก้า (PHUNKI THANGA) ที่อยู่บนความสูงราว 3,250 เมตร แต่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ไม่สามารถแวะพักได้ จึงให้ท่านได้พักเหนื่อยและหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   ก้าวเดินต่อไปยัง ดิงบูเช จุดหมายปลายทางของวันนี้ และเส้นทางต่อจากนี้ จะเป็นทางเดินขึ้นเขาล้วนๆ (แนะนำควรดื่มน้ำให้มากเพียงพอ โดยการจิบน้ำไปเรื่อยๆตลอดทาง) ผ่านช่องเขาแคบๆ ที่มีสะพานเล็กๆเพื่อข้าม แม่น้ำอิมจา เซ (IMJA TSE RIVER) หลังจากนี้เส้นทางจะถูกแยกเป็นสองเส้นทาง คือเส้นทางสายบนจะแยกไปสู่ หมู่บ้านปังบูเช (PANGBOCHE) ซึ่งมีอารามเก่าแก่ตั้งอยู่ ส่วนเส้นทางสายล่างจะเป็นเส้นทางมุ่งตรงไปสู่ ดิงบูเช
   บ่ายแก่ๆ นำท่านเดินทางมาถึงยัง ดิงบูเช เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีความคล้ายกับ นัมเช บาร์ซาร์ ที่เป็นจุดแวะพักอีกจุดหนึ่งสำหรับนักปีนเขาที่มุ่งหน้าไปยังเอเวอร์เรสต์ หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักเดินทางอีกเช่นกัน ถึงแม้จะอยู่บนภูเขาสูง บริเวณหน้าหมู่บ้านก็จะมีสถูปเจดีย์พุทธเล็กๆตั้งอยู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านแห่งนี้
   เย็น รับประทานอาหารเย็น 
    เข้าสู่โรงแรมที่พัก SUMMIT HOTEL, DINGBOCHE หรือเทียบเท่า
 • Day 7
  ดิงบูเช - พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย
  • เช้าตรู่ นำท่านออกเดินเท้าแต่เช้าตรู่ เพื่อฝึกทำการ ACCLIMATIZATION (การปรับตัวให้คุ้นชินกับสภาพอากาศและความสูง โดยการเดินขึ้นไปบนที่สูง แล้วเดินกลับลงมาที่เดิม) ซึ่งจำเป็นมากๆ สำหรับการเดินเขาบนที่สูงแบบนี้ 
   เดินเท้าขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ ยอดเขานังคาร์ทซัง (NANGKARTSHANG PEAK) ตั้งอยู่ในระดับความสูง 5,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยแบบ 360 องศา พร้อมกับชื่นชมยอดเขาอมา ดาบลัม ที่มีรูปร่างแหลมคมอย่างชัดเจนมาก อิสระให้เวลาท่านได้เพลิดเพลินกับพลังธรรมชาติของขุนเขาเบื้องหน้าสุดเปี่ยมบริสุทธิ์พร้อมชมแสงอาทิตย์ยามเช้าตามอัธยาศัยเมื่อได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับที่พัก 
   เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   วันนี้จะเป็นวันแห่งการพักผ่อนและปรับสภาพร่างกาย เพื่อเตรียมเดินทางสู่เส้นทางที่มีความสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางที่ เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ โดยท่านสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านรอบๆเชิงเขาเพื่อเป็นการปรับตัวที่ดีให้พร้อมมากขึ้น 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ควรพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายสำหรับการเดินเขาบนที่สูงในวันถัดไป
   เย็น รับประทานอาหารเย็น
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก SUMMIT HOTEL, DINGBOCHE หรือเทียบเท่า
 • Day 8
  ดิงบูเช - โลบูเช
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   นำท่านเดินทางต่อไปยัง โลบูเช (LOBUCHE 4,930 เมตร) วันนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชั่วโมง เป็นการเดินแบบเรื่อยๆ ไม่ลำบากเกินไป โดยเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เส้นทางจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆ เพอร์ริเช (PHERICHE) ซึ่งตั้งอยู่ในระดับความสูง 4,371 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ยอด นิยมที่นักปีนเขามาแวะพักระหว่างทาง และที่นี่ยังมีโรงพยาบาลให้บริการอีกด้วย สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1975 โดยจะมีแพทย์อาสาชาวเนปาลคอยประจำอยู่ ในปี ค.ศ.2015 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับความเสียหายบ้าง แต่ไม่ มากนัก จึงยังคงเป็นสถานที่บรรเทาทุกข์ของชาวบ้านและนักเดินทางได้ตลอดมา ท่านจะได้แวะพักและทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านโลบูเช โดยเส้นทางเดินช่วงนี้จะเดินลัดเลาะข้ามสะพานไม้เล็กๆ เพื่อข้ามธารน้ำแข็งคุมบู (KHUMBU GLACIER) ผ่านไปยัง หมู่บ้านดุกลา (DUGLA) และจะใช้เวลาเดินต่ออีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็จะถึง โลบูเช 
   เดินทางมาถึงยัง หมู่บ้านโลบูเช  เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้กับภูเขาเอเวอร์เรสต์ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักปีนเขาต้องหยุดพักค้างคืน ก่อนจะไปถึงตีนเขาเอเวอร์เรสต์ จึงถูกเรียกว่าเป็น TRAIL TO BASE CAMP อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินเขาขึ้นสู่จุดหมายปลายทางที่สำคัญของเส้นทางนี้ นั่นคือ EVEREST BASE CAMP 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก PYRAMID HOTEL, LOBUCHE หรือเทียบเท่า 
 • Day 9
  เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ - โกรัคเชบ
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   วันนี้เป็นวันสำคัญที่ต้องเดินขึ้นเขาหินไปสู่ฐานของ EVEREST BASE CAMP โดยใช้เส้นทางเดินปีนป่ายลัดเลาะเขาหินสูง ตลอดทางจะเห็นหิมะปกคลุมยอดเขาได้อย่างชัดเจน โดยวันนี้ใช้เวลาเดินราว 7 ชั่วโมง เพื่อไปยังหมู่บ้านเล็กๆ โกรัคเชบ (GORAKSHEP 5,170 เมตร) ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงที่สามารถมองเห็นภูเขาสองลูกได้อย่างถนัดตา คือ เขาคาลาพาทเธอร์ (KALAPATTHER) และเขาพูมอริ (PUMORI) เป็นที่นิยมมากสำหรับนักปีนเขาจะมาพักที่นี่เป็นสถานที่สุดท้ายก่อนถึงฐานของเอเวอเรสต์ และที่นี่ยังเป็นจุดที่ใกล้กับฐานเอเวอเรสต์มากที่สุด เส้นทางจะเป็นเนินหญ้าที่ค่อนข้างสูงชัน ผ่าน ทะเลสาบโซลา (TSOLA LAKE) ที่มีสีน้ำเงินเข้มสวยงามมาก ให้ท่านได้หยุดพักชื่นชมทัศนียภาพของทะเลสาบและธรรมชาติโดยรอบ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
   ครั้นเมื่อเดินทางมาถึงโกรัคเชบ ให้ท่านได้แวะพักเพียงหายเหนื่อย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางของวันนี้ EVEREST BASE CAMP ใช้เวลาเดินต่ออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
   จากนั้นเดินทางไปชม เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ (SOUTH EVEREST BASE CAMP 5,364 เมตร) หรือเรียกสั้นๆว่า EBC ฝั่งทางทิศใต้ของเขาเอเวอร์เรสต์ ขึ้นจากทางประเทศเนปาล ที่นี่คือสถานที่เป้า หมายแห่งความมุ่งมั่นสูงสุดสำหรับนักเดินทางหลายคนบนโลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะพิชิตให้ได้ จากจุดของทำเลที่ตั้งของเอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ ท่านยังจะได้เห็นวิวมุมกว้างของเทือกเขาลังทัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหิมาลัยได้อย่างชัดเจนสวยงาม เส้นทางเดินเขาเส้นนี้ เป็นหนึ่งในเส้นทางปีนเขาที่ได้รับความนิยมในเทือกเขาหิมาลัย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทาย ซึ่งนับเป็นประสบการณ์การเดินทางที่นักท่องเที่ยวแนวผจญภัยทั่วโลกใฝ่ฝันจะมาเยือน และที่นี่.....เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ จุดที่คนธรรมดาจะสามารถขึ้นไปเพื่อสัมผัสกับยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบพิเศษช่วยในการปีนเขา จัดเป็นเส้นทางที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดอีกเส้นทางหนึ่งของโลกในที่สุดก็มาถึงแล้ว!! 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก HIMALAYA HOTEL, GORAKSHEP หรือเทียบเท่า 
 • Day 10
  คาลาพาทเธอร์ - เพอริเช - กาฐมัณฑุ
  • เช้าตรู่ ปลุกท่านเดินทางขึ้นเขาสูงไปยังภูเขา คาลาพาทเธอร์ (KALAPATTHER 5,545 เมตร) ใช้เวลาเดินขึ้นเขาไปประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อนำท่าน ชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของ “ยอดเขาเอเวอร์เรสต์” คำว่า “คาลาพาทเธอร์“ แปลว่า “หินสีดํา” เป็นจุดที่สามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้ชัดเจนที่สุดและสวยที่สุดและน้อยคนนักที่จะได้มาเยือนที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเขาเอเวอร์เรสต์ตามอัธยาศัย เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านโกรัคเชบ พร้อมจัดเก็บสัมภาระของท่าน เป็นการสิ้นสุดการเดินทางในครั้งนี้ พร้อมความภูมิใจในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้พิชิตความสูงด้วยการเดินขึ้นสู่ เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์
   เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   คณะมุ่งหน้าเดินทางจากโกรัคเชบ บินกลับไปยังเมืองกาฐมัณฑุ โดยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว โดยใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที เดินทางถึงสนามบินนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมัณฑุ  มุ่งหน้าเดินทางไปยังภัตตาคารท้องถิ่น
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
   เย็น รับประทานอาหารเย็น เป็นมื้อพิเศษ-ฉลองทริปแห่งความภูมิใจ  
   เข้าพักสู่โรงแรมที่พัก SOALTEE CROWN PLAZA, KATHMANDU 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 11
  กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   10.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติตริภูวัน เพื่อเตรียมตัวเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศกลับสู่ประเทศไทย
   13.30 น. เหินฟ้าสู่เมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน WE320 (13.30-18.15) (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)   (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 30 นาที)
   18.15 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
Top