UZBEKISTAN
ทัวร์อุซเบกิสถาน ทาชเค้นท์ - ซามาร์คานด์ - บุคาร่า

ทำไมต้องไปอุซเบกิสถานกับ GLOBAL HOLIDAY
- ชำนาญเส้นทางเอเซียกลางมานาน
- ทำกรุ๊ปเล็กไม่เกิน 18 ท่าน / คณะ (ทำให้การเดินทางคล่องตัว)
- พักโรงแรม 4 ดาว ทุกเมือง
- จากทาชเค้นท์-ซามาร์คานด์  นั่งรถไฟด่วน เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น (ไม่ต้องรถนาน 4-5 ชั่วโมง)
- รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
      เชิญทำความรู้จักกับ ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียกลางและไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง โดยทางทิศเหนือติดกับคีร์กีซสถาน 
Top